Wall of the World

Kā Pasaules Siena tiks veidota

Kā un vai iespējams īstenot šāda apjoma projektu bez sākotnējām miljonu investīcijām? Kopš pirmās dienas, kad radās ideja par Pasaules Sienu un arī joprojām mēs uzskatām, ka tas ir iespējams, ja pie tā kopīgi neatlaidīgi strādā.

Protams, var pieļaut arī neizdošanās iespēju, jā. Bet vai kaut kas pasaulē būtu noticis un attīstījies, ja mēs ņemtu vērā tikai un vienīgi neizdošanās iespējas? Mēs ņemam vērā daudz augstāko izdošanās iespēju, un arī visi projekta dalībnieki tam tic.

Pasaules Sienas projekta īstenošana tiks panākta:

  1. Sasniedzot plānoto — 65 miljonu — reģistrētu projekta dalībnieku skaitu
  2. Un iegūstot projekta attīstīšanai un parka būvniecībai nepieciešamo finansējumu.

             Kā?

1. Reģistrētie dalībnieki

Primārais nosacījums projekta veiksmei ir tas, lai tajā reģistrētos nepieciešamais skaits projekta dalībnieku. Un tikai tad  — otrajā vietā — seko nauda. Jo nauda seko labām idejām, tikai tām sevi iepriekš ir jāpierāda.

Jebkurš planētas iedzīvotājs dalībai projektā var reģistrēties bez maksas.

Jebkurš ir aicināts atbalstīt projektu, informējot sabiedrību par Pasaules Sienu un aicinot projektam pievienoties savus tuvos.

Mēs ticam, ka ar kopēju darbu pietiekams skaits pasaules iedzīvotāju uzzinās par projektu un paudīs savu piekrišanu tā vērtībām un atbalstu reģistrējoties.

2. Projekta attīstīšanai un parka būvniecībai nepieciešamais finansējums

Mēs izdalām atsevišķi šīs divas galvenās izdevumu pozīcijas – projekta attīstīšana un parka būvniecība. Pirmajā – projekta attīstīšanā – ietilpst ikdienas izmaksas, kā interneta mājas lapas uzturēšana un attīstīšana, reklāma un organizatoriskās izmaksas.

Savukārt parka būvniecības izmaksas ietver visu parka praktiskās izveides ieguldījumu kopumu, sākot ar zemes iegādi projekta dalībnieku izvēlētajā vietā un beidzot ar faktiskās būvniecības izmaksām.

Paredzētie projekta finansējuma avoti ir šādi:

  • Projekta attīstīšanas izmaksu finansējuma avoti
  • Seritikātu iegāde (sertifikāts, kas apliecina dalību projektā — nav obligāts dalībai projektā)
  • Projekta dalībnieku  un citu atbalstītāju brīvprātīgie ziedojumi
  • Ieņēmumi no reklāmas projekta socālā portāla (tiks publicēts drīzumā)
  • Parka būvniecības finansējuma avoti
  • No projekta paša ienākumiem (sertifikāti, ziedojumi un reklāmas ieņēmumi) tiks veidots uzkrājums daļējai būvniecības izmaksu segšanai. Informācija par uzkrājumā akumulētajiem līdzekļiem tiks publicēta darbības pārskatos
  • Korporatīvie atbalstītāji — uzņēmumi un organizācijas, kas vēlas sniegt savu nesavtīgu ieguldījumu projekta īstenošanai
  • Investori — uzņēmumi, kas iegulda līdzekļus parka būvniecībā, saņemot materiālu ieguvumu, piemēram, tiesības īstenot parka apkārtējās atbalstošās infrastruktūras (piemēram, viesnīca) apbūvi un pārvaldīšanu.

Iespējams, atkarībā no projekta dalībnieku un atbalstītāju aktivitātes, parka būvniecību būs iespējams pilnībā finansēt bez investoru piesaistes, tomēr to šodien ir grūti prognozēt. Tas būs atkarīgs no pojekta dalībnieku atbalsta iegādājoties sertifikātu vai veicot ziedojumu, un ck lieli būs projekta sociālā portāla reklāmas ieņēmumi

Ņemot vērā iepriekšminēto, atbilstoši šībrīža plānam, Pasaules Sienas izveides process sastāv no šādiem posmiem:

1. Projekta dalībnieku kritiskā masa

Pirmais solis, kas sasniedzams ar Jūsu atbalstu, ir projekta dalībnieku kritiskās masas veidošanās. Pēc projekta autoru aprēķiniem, šis skaitlis ir 1 miljons reģistrēto projekta dalībnieku – apjoms, kas nepieciešams, lai, pirmkārt, veidotos vērā ņemama apmeklētība projekta sociālajā portālā, kas ļaus attīstīt turpmāku projekta reklāmu; un, otrkārt, ieinteresētu potenciālos projekta investorus — parka attīstībai.

2. Parka izveides vietas izvēle, par ko vairāk pastāstīts sadaļā Parka izveides vieta.

3. Parka praktiskā būvniecība.

Šobrīd mēs esam pirmā posma priekšā – esam veikuši pilnveidojumus projekta koncepcijā un veidojam projekta sociālo portālu. Vienlaikus, jau ir pieejama iespēja reģistrēties dalībai projektā bez maksas. Mēs turpinam darbu un plānojam 2008. gada oktobrī publicēt projekta sociālo portālu, kas sniegs iespējas projekta dalībniekiem sekot līdzi savam ieguldījumam projekta attīstībā, salīdzināt to ar citiem, labāk iepazīt citus projekta dalībniekus, kā arī citas iespējas.